Otpornost prema požaru sistema suve gradnje

Sistemi zaštite od požara: šema evakuacionih koridora u slučaju požara

Obezbediti da korisnici objekata u slučaju požara mogu bezbedno da napuste zgradu je od primarnog značaja. Propisi predviđaju da se sistemima protivpožarnih obloga i zidova ograniči dejstvo požara na mesto njegovog nastanka i spreči širenje dima, posebno kod evakuacionih koridora. Brzinu širenja požara treba kontrolisati do dolaska vatrogasaca ili aktiviranja sistema za gašenje, kako bi se smanjilo dejstvo i omogućilo gašenje požara.

Gips je materijal koji prirodno sprečava širenje požara. Kada su izložene uticaju plamena, gipsane ploče ispuštaju vodu u obliku vodene pare i nisu zapaljive. Pored prirodnih prednosti gipsa, SINIAT je unapredio strukturu sa dodatnim aditivima koji pružaju još veću otpornost na požar.

Požar u građevinskom objektu: reakcija na požar u odnosu na otpornost prema požaru

Protivpožarna rešenja treba da upravljaju požarom na više načina. Pri projektovanju SINIAT protivpožarnih sistema, uzimamo u obzir sve zahteve i propise koji će biti obavezujući za data sistemska rešenja. Ona moraju zadovoljiti:

 • Reakciju na požar, koja će usporiti i ograničiti razvoj požara u početku
 • Otpornost prema požaru, koja usporava ili sprečava širenje požara u građevinskom objektu.
Šema otpornosti na vatru sistema suve gradnje: ograničenje razvoja požara i prevencija širenja požara na druge oblasti

Reakcija na požar

Reakcija na požar se odnosi se na zapaljivost i gorivost materijala i kako određeni materijal doprinosi razvoju i širenju požara.

Rezultati testa reakcije na požar klasifikovani su prema evropskom standardu EN 13501-1, koji definiše:

 • Zapaljivost materijala – njegovu brzinu paljenja, mogućnost širenja plamena i prirast energije. Klasifikacija od A1 do F - pri čemu je A1 najviši nivo negorivosti.

 • Stvaranje dima - utiče na mogućnost evakuacije korisnika objekata i na omogućavanje pristupa vatrogascima tokom požara. Klasifikacija od S1 do S3.

 • Stvaranje zapaljivih kapljica – u cilju sprečavanja sekundarnih požara i zaštite vatrogasaca. Klasifikacija od d0 do d2.

Otpornost prema požaru

Sistemska rešenja otpornosti prema požaru pomažu u kontroli razvoja i širenja požara u objektima. Ona pružaju mogućnost evakuacije korisnika i omogućavaju pristup vatrogasnim službama.

Otpornost prema požaru izražava se vremenski, na primer 30 ili 60 minuta, a njihove performanse se ocenjuju i prema konstruktivnoj ulozi, kao noseća ili nenoseća. Kod nenosećih (neopterećenih) konstrukcija definiše se integritet (E) i toplotna izolacija (I), dok se kod nosećih (opterećenih) konstrukcija definiše i nosivost (R).

Nenoseće (neopterećene) konstrukcije imaju oznaku EI i vremenski rezultat, a noseće (opterećene) konstrukcije imaju oznake REI i vremenski rezultat. Važno je napomenuti da rešenja za nenoseće konstrukcije sa otpornošću prema požaru od 60 minuta (EI60) možda neće istovremeno biti i rešenja za noseće konstrukcije od 60 minuta (REI60).

Određivanje karakteristika nosivosti (R), integriteta (E) i toplotne izolacije (I) uzima u obzir sledeće:

grafički prikaz karakteristika protivpožarnih građevinskih materijala

Nosivost (R)

Nosivost je sposobnost nekog građevinskog elementa da održi određene mehaničke karakteristike dok je izložen požaru bez gubitka nosivosti konstrukcije. Kriterijumi koji se primenjuju za određivanje umanjenja nosivosti uključuju i brzinu deformisanja.

grafički prikaz odredjivanja integriteta protivpožarnog gradjevinskog materijala prema dejstvu toplote, vatre i gasova

Integritet prilikom dejstva požara (E)

Integritet prilikom dejstva požara se odnosi se na kapacitet nekog građevinskog sistema koji ima ulogu pregrade, da izdrži izlaganje dejstvu požara sa jedne strane, bez širenja vatre na drugu neizloženu stranu. Integritet prilikom dejstva požara se ispituje na tri načina:

 • uočavanje pojava pukotina ili otvora
 • ispitivanje mogućnosti paljenja sloja pamuka sa neizložene strane
 • uočavanje prodora gasova i plamena sa neizložene strane
grafički prikaz toplotne izolovanosti gradjevinskog materijala pri dejstvu toplote, vatre i gasova

Toplotna izolovanost (I)

Toplotna izolovanost se odnosi na kapacitet nekog građevinskog sistema da ograniči porast temperature na neizloženoj strani na vrednosti ispod zadatih nivoa. Na taj način se obezbeđuje da se neizložena strana i materijali koji se nalaze sa druge strane ne zapale usled dejstva požara.

Protivpožarni propisi

Svaki sistem pasivne zaštite od požara je dobar onoliko koliko je dobar postupak njegove montaže.

U Srbiji je na snazi Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015).

Sistemi zaštite od požara – praktični saveti

Koristeći svoju stručnost, razvili smo brojna sistemska rešenja zaštite od požara koja odgovaraju različitim projektnim zahtevima i koja su usklađena sa važećim propisima. Kada birate sistem pasivne zaštite od požara za svoj građevinski objekat, morate uzeti u obzir sledeće:

 • Obezbeđivanje konstruktivne stabilnosti pregradnog zida za projektovanu visinu. Kada pregradni zidovi budu izloženi požaru, noseći čelični profili će početi da se šire a istovremeno će temperaturna razlika između izložene i neizložene strane zida izazvati krivljenje pregradnog zida. Ako se prilikom izrade ne vodi računa o tipu profila, njihovom međusobnom rastojanju i načinu montaže, savijanje profila će biti izraženije i negativni uticaji će se preneti na gips-kartonske ploče. Zato će pravilno određena ugradnja metalnih profila osigurati bolje performanse sistema.

 • Spojevi gips-kartonskih ploča mogu biti jedna od prvih ugroženih tačaka tokom dejstva požara; vertikalni i horizontalni spojevi gips-kartonskih ploča treba da budu smaknuti i raspoređeni na različitim mestima pregradnog zida.

 • Upotreba termoizolacije u sistemima može imati štetan ili pozitivan efekat u zavisnosti od vrste izolacionog materijala koji se koristi. Zbog toga je važno strogo se pridržavati detalja navedenih u tehničkoj dokumentaciji. Rastojanje vijaka od krajeva ploča mora biti maksimalno u skladu sa mogućnostima, kako ne bi došlo do pucanja gips-kartonske ploče tokom požara. Tako će gips-kartonska ploča ostati na svom mestu i duže funkcionisati kao protivpožarna zaštita.

Sistemi zaštite od požara funkcionišu samo ako su ispravno izvedeni. SINIAT tehnička podrška pruža pomoć kupcima kako bi omogućili pravilan izbor i ugradnju svih elemenata sistemskih rešenja. Pogrešan način ugradnje može umanjiti očekivane performanse. Radićemo sa našim montažerima kako bi bili sigurni da poseduju znanje potrebno za montažu sistema prema zahtevima standarda.

Obratite se našim tehničkim savetnicima ukoliko Vam je potrebna bilo kakva tehnička pomoć.

Siniat tehničko znanje

U našem internacionalnom istraživačko-razvojnom centru razvijamo materijale za zaštitu od požara za koje se koristi pažljivo odabran odnos gipsa i različitih protivpožarnih aditiva kako bi se postigle najviše karakteristike. Uz podršku naše kompanijePROMAT, lidera u pasivnoj zaštiti od požara i izolaciji visokih performansi, razvijena su rešenja za zaštitu od požara koja zadovoljavaju najviše kriterijume i najzahtevnije namene.

Ispitivanja se vrše u SINIAT Centru za tehnički razvoj u Avinjonu u Francuskoj a prema potrebi i u Istraživačko-tehnološkom centru PROMAT u Belgiji. Izrada klasifikacionih izveštaja i sertifikata poverena je nezavisnim akreditovanim Evropskim institucijama.

Pronađite sistemska rešenja za otpornost prema požaru za vaš projekat

Izaberite gips-kartonske ploče otporne na požar ili sistemsko rešenje koje poseduje otpornost prema požaru za svoj projekat:

Pomoć za vaš projekat

Niste sigurni koja rešenja za otpornost prema požaru treba da odaberete za svoj projekat ili su Vam potrebne dodatne informacije?

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji